உப அமைப்புக்கள்

தமிழ் இளையோர் அமைப்பு

சுவிஸ் ஈழத்தமிழரவை
தமிழ் காவலர்
சுவிஸ் தமிழர் உதைபந்தாட்ட சம்மேளனம்
சைவத் தமிழ் சங்கம்
சுவிஸ் தமிழர் நினைவேந்தல் அகவம்
சுவிஸ் தமிழர் நலன்புரிச் சங்கம்
சுவிஸ் தமிழர் இல்லம்